Všeobecné obchodné podbmienky

Vymedzenie pojmov

Zmluvné strany

Predávajúci: spoločnosť AdBery s.r.o., IČO: , DIČ: so sídlom , , Slovenská Republika.
Kupujúci: osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila objednávací formulár na web stránke crazygift.sk. Kupujúci prehlasuje, že údaje v objednávkovom formulári vyplnil pravdivo.

Ďalšie pojmy

Tovar: akýkoľek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky crazygift.sk.
Prepravca: spoločnosť General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942 so sídlom Lúčenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen, Slovenská Republika.

Predmet zmluvy

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevzať objednaný tovar a uhradiť predávajúcemu dohodnutú sumu.

Predmet kúpy

Predmetom kúpy je tovar určený názvom, množstvom a cenou v objednávke kupujúceho.

Práva a povinnosti zmluvných strán pri objednávke a dodávke tovaru

Miesto a doba dodania

Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu je splnený v okamihu doručenia tovaru kupujúcemu v mieste a dobe dodania. Miestom dodania je miesto takto určené kupujúcim v objednávkovom formulári. Doba dodania je doba, na ktorej sa dohodli predávajúci s kupujúcim. Doba dodania je orientačná a v odôvodnených prípadoch môže byť predávajúcim predĺžená.

Objednávka

Odoslaná platná objednávka predstavuje až na výnimky uvedené v tomto odstavci neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá sa týka tovaru, špecifikovaného v objednávke. Objednávka môže byť zrušená v týchto prípadoch:
a) Kupujúci sa dohodne s predávajúcim na zrušení objednávky. Predávajúci má právo návrh kupujúceho odmietnuť ak od doby objednania ubehlo viac ako 24 hodín.
b) Predávajúci má právo zrušiť objednávku hlavne v prípade, že objednaný tovar nemá momentálne na sklade.
O prípadnom zrušení bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už predávajúcemu zaplatil celú alebo časť sumy za objednaný tovar, predávajúci je povinný túto sumu vrátiť na účet kupujúceho, najneskôr však do 14 dní.

Spôsob prevzatia tovaru

Za doručenia objednaného tovaru kupujúcemu sa považuje osobné prevzatie v mieste sídla predávajúceho alebo doručenie prepravcom na miesto určené kupujúcim. Ak sa prepravcovi nepodarí doručiť tovar kupujúcemu, považuje sa za doručenie prevzatie tovaru v mieste sídla predávajúceho. Predanie tovaru musí kupujúci písomne potvrdiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevzať najneskôr do 7 dní od uplynutia dodacej lehoty. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, bude mu udelená zmluvná pokuta 15 eur, ktorú je povinný uhradiť do 7 dní na bankový účet predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie kupujúceho

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to vrátením nepoškodeného a nepoužitého tovaru v pôvodnom a nepoškodenom obale spolu so všetkým príslušenstvom, návodom a dokumentami najneskôr do 14 dní od dátumu prevzatia predmetu kúpy. Kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predmetom kúpy je tovar podliehajúci skaze, opotrebovaniu či zastaraniu. Náklady na transport tovaru predávajúcemu hradí výlučne kupujúci. Čiastku za vrátený tovar vráti predávajúci na bankový účet kupujúceho najneskôr do 30 dní. Z tejto čiastky bude odpočítaná suma za prepravu tovaru.

Odstúpenie predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy po informovaní kupujúceho a to najmä z dôvodu nedostatku tovaru na sklade.

Záruka, vady tovaru a reklamácia

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia občianskym zákonníkom. Obchodné podmienky sú platné od 14.5.2010.

Partneri: FitPotreby.sk | ďalší partneri...